Fri, Sep 06, 2024 8:30 pm - Fri, Sep 06, 2024 11:00 pm EDT